Link to Content Area

NATIONAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Set up:
Font size:
Example:
NATIONAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Previous Commissioners

Previous Commissioners
Chairperson Vice Chairperson Commissioners

Yeong-Chin Su(2006/2/22- 2008/7/31)

Howard S.H. Shyr(2006/2/22- 2008/7/31)

Tzong–Der Liou(2006/2/22- 2008/7/31)

Chung-Chi Wu(2006/2/22~ 2007/4/11)

Zu-Yuan Lee(2006/2/22~ 2008/7/31)

Tung-Tai Lin(2006/2/22~ 2008/3/2)

Kung-Chung Liu(2006/2/22~ 2007/4/11)

Yu-Li Liu(2006/2/22~ 2008/2/16)

Chin-Nan Hsieh(2006/2/22~ 2008/7/31)

Bonnie Peng(2008/8/1- 2010/7/31)

Cheng-Chang Chen(2008/8/1~)

Ta-Sung Lee(2008/8/1~ 2010/7/31)

Hsiao-Ling Weng(2008/8/1~ 2012/7/31)

Chorng-Jian Liu(2008/8/1~ 2010/7/31)

*Be appointed to a second term on Aug.1, 2010.

Chi-Hui Chung(2008/8/1~ 2012/7/31)

Chin-Nan Hsieh(2008/8/1~ 2010/7/31)

Herng Su(2010/8/1- 2012/7/31)

Cheng-Chang Chen(2008/8/1- 2012/7/31)

Hsiao-Ling Weng(2008/8/1~ 2012/7/31)

Shi-Chung Chang(2010/8/1~ 2012/7/31)

Chorng-Jian Liu(2008/8/1~ 2014/7/31)

Chi-Hui Chung(2008/8/1~ 2012/7/31)

Shyue-Win Wei(2008/8/1~ 2014/7/31)

Howard S.H. Shyr(2012/8/1~ 2016/7/31)

Hsiao-Cheng Yu(2012/8/1~ 2016/7/31)

Yu-Fen Chiang(2013/1/25~ 2016/7/31)

Jenn-HWA Tu(2014/8/1~ 2016/1/31)

Po-Tsong Wong(2014/8/1~ 2016/7/31)

Yi-Ning Chen(2014/8/1~)

Yuan-Ling Chen(2012/8/1~ 2012/10/30)

Shin-Yi Peng(2012/8/1~ 2016/7/31)

Chorng-Jian Liu(2008/8/1~ 2014/7/31)

Shyue-Win Wei(2008/8/1~ 2014/7/31)

Chan, Ting-I(2016/8/1~ 2019/4/2)

Po-Tsong Wong(2016/8/1~2019/5/29)

Jason C.S. Ho(2016/8/1~ 2018/7/31)

Chen-Ling Hung(2016/8/1~ 2020/7/31)

Yeali S. Sun(2018/8/1~ 2022/7/31)

Wen-Chung Guo(2016/8/1~ 2020/7/31)

Yi-Ning Chen(2014/8/1~ 2018/7/31)

Yaw-Shyang Chen(2016/8/1~ 2020/7/31)

Teng,Wei-Chung(2018/8/1~ 2022/7/31)

Po-Tsong Wong Acting Chairperson
(2019/4/3~2019/5/29)

Po-Tsong Wong(2016/8/1~2019/5/29)

Chen-Ling Hung(2016/8/1~ 2020/7/31)

Yeali S. Sun(2018/8/1~ 2022/7/31)

Wen-Chung Guo(2016/8/1~ 2020/7/31)

Yaw-Shyang Chen(2016/8/1~ 2020/7/31)

Teng,Wei-Chung(2018/8/1~ 2022/7/31)

Yaw-Shyang Chen Acting Chairperson
(2019/5/30~2020/7/31)

 

Chen-Ling Hung(2016/8/1~ 2020/7/31)

Yeali S. Sun(2018/8/1~ 2022/7/31)

Wen-Chung Guo(2016/8/1~ 2020/7/31)

Yaw-Shyang Chen(2016/8/1~ 2020/7/31)

Teng,Wei-Chung(2018/8/1~ 2022/7/31)

 

 

Yaw-Shyang Chen(2020/8/1~)

 

 

Po-Tsong Wong(2020/8/1~)

Wei-Ching Wang(2020/8/1~)

Wang, Jiang-Jia(2022/8/1~)

Wang, Yi-Hui(2022/8/1~ )

Lih-Yun Lin(2020/8/1~)

Yeali S. Sun(2018/8/1~ 2022/7/31)

Chen, Chung-Shu(2022/8/1~)

Teng,Wei-Chung(2018/8/1~ 2022/7/31)

Chi-Hung Hsiao(2020/8/1~ 2022/7/31)